elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Czwartek 29.02.2024

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiotem działalności szkoły jest nauczanie i wychowanie uczniów.

Dyrektor szkoły kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły i prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego.
Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Najważniejsze kategorie spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych:
• odroczenie obowiązku szkolnego,
• wcześniejsze rozpoczęcie nauki przez dziecko sześcioletnie,
• spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą,
• indywidualny program lub tok nauki,

Ocenianie, egzaminowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. 2007 nr 83 poz. 562 z późn. zm.).

W sprawach dotyczących oceniania i promowania nie prowadzi się postępowania administracyjnegoi nie stosuje się Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Podstawę programową określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2012 poz. 977 z późn. zm.).

Szczegółowe cele i zadania określa Statut Szkoły

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 37 w Bytomiu
Odpowiadający za treść: Dorota Huras
Wprowadził informację: Dorota Huras
Edytował informację: Dorota Huras
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 09.11.2022
Data udostępnienia informacji: 09.11.2022
Data ostatniej aktualizacji: 09.11.2022
Liczba wyświetleń: 116
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
09.11.2022
22:08:25
edycja
Dorota Huras
Przedmiot działalności i kompetencje
09.11.2022
21:33:31
edycja
Dorota Huras
Przedmiot i kompetencje
09.11.2022
21:33:19
edycja
Dorota Huras
Przedmiot i kompetencje
09.11.2022
21:32:49
edycja
Dorota Huras
Przedmiot i kompetencje
09.11.2022
21:30:43
edycja
Dorota Huras
Przedmiot i kompetencje
09.11.2022
21:30:29
dodanie
Dorota Huras
Przedmiot i kompetencje